The Baseball Hall of Fame and Museum


HOME  >>  The Museum  >>  Officer

 


 
   
Chairman of the Board of Directors Katsuhiko Kumazaki  
Director Norio Ichino  
  Atsushi Ihara  
  Muneaki Kinoshita  
  Shinji Kushiro  
  Masayuki Naitou  
  Tsutomu Nagaoka  
  Shinichi Hirose  
Auditor Ryusuke Nomura  
  Chieko Fukushi  
Councilor Hidenori Ebata  
  Mitsuo Iida  
  Tomoharu Inoue  
  Shinya Isomura  
  Noriaki Sakisaka  
  Takeshi Sasaki  
  Toshimasa Shimada  
  Kiyoaki Suzuki  
  Mitsuro Ohwaki  
  Kazuhiro Tawa  
  Nobuhira Hayashi  
  Toyomi Munakata  
  Yoshio Murayama  
  Keizo Ohno  
  Kazuaki Mihara  
  Kazuo Nishiyama  
  Hitoshi Yamagishi  
  Hiroko Yamada  
  Akihiro Yamazumi  
  Osamu Tanimoto  
   

As of July ,2017


 

Contact us

Copyright (C) THE BASEBALL HALL OF FAME AND MUSEUM All rights reserved.