The Baseball Hall of Fame and Museum


HOME  >>  Guide  >>  Cenotaph

  
Baseball Players of Blessed Memory

Name Team Alma Mater** Born* Died*
A Amakawa,Seizaburo Nankai Hawks Heian-Chu Dec.27,1919 *
Aoki,Tsutomu Hankyu Braves Fukuoka-Chu Sep.1,1912 *
Aoshiba,Kenichi Tokyo Giants Ritsumeikan University * *
Araki,Masakimi Hankyu Braves Kaisei-Chu 1919 *
F Fukushi,Isamu Lion Aomori-Sho Jun.14,1919 *
Fushimi,Goro Eagles Hakodate-Chu 1919 *
G Goto,Tadashi Nagoya Keio University Aug.13,1912 *
H Hara,Ichiro Hanshin Tigers Goko-Chu Apr.10,1918 *
Hayashi,Yasuo Asahi Chukyo-Sho Apr.3,1922 *
Hirabayashi,Eiji Hanshin Tigers Mastumoto-Sho Mar.15,1922 *
Hirose,Shuichi Tokyo Giants Ohtsu-Sho Mar.15,1922 *
I Ikeda,Hisayuki Hankyu Braves Nagasaki-Sho Aug.9,1921 *
Ishii,Yutaka Senators Chukyo-Sho Feb.27,1920 *
Ishimaru,Shin-ichi Nagoya Saga-Sho Jul.24,1922 *
Ito,Kentaro Tokyo Giants Chiba-Chu Dec.28,1916 *
Ito,Jinkichi Hankyu Braves Takigawa-Chu Mar.30,1920 *
K Kageura, Masaru Hanshin Tigers Rikkyo University Jul.20,1915 May.20,1945
Kaino,Daichi Nagoya Meiji University 1916 *
Kato,Noboru Hanshin Tigers Senshu University Apr.20,1917 *
Kawamura,Tokuhisa Hankyu Braves Kansai-Chu Apr.25,1911 *
Kimura,Kohhei Kurowashi Nani-Sho Aug.10,1921 *
Kitahara,Noboru Nankai Hawks Rikkyo University 1917 *
Kito,Kazuo Lion Nihon University Apr.25,1917 *
Kunihisa,shouichi Nankai Hawks Kokoku-Sho May.15,1919 *
Kura,Nobuo Tokyo Giants Hosei University Oct.14,1910 *
Kuwashima,Hajime Hankyu Braves Keio University May.9,1918 *
M Maeda,Kiyoshi Nagoya Keio University Apr.20,1912 *
Maekawa,Masayoshi Hanshin Tigers Toho-Sho 1923 *
Masano,Iwao Nankai Hawks Kagoshima-Jitsugyo Aug.25,1920 *
Matsuda,Toshi Nankai Hawks Kagoshima-Jitsugyo Oct.7,1923 *
Mastumoto,Riichi Kinko Kaisei-Chu Jun.22,1921 *
Mastushita,Shigeji Hanshin Tigers Hosei University Aug.16,1916 *
Miyaguchi,Yoshikichi Nankai Hawks Keihan-Sho 1919 *
Miwa,Hachiro Hanshin Tigers Takasaki-Chu Nov.13,1921 *
Murakame,Shigeo Lion Meiji University Jul.3,1913 *
Muramastu,Chotaro Senators Nami-Sho May.9,1921 *
Muramastu,Yokio Nagoya Kakegawa-Chu Mar.6.1920 *
Murase,Ichizo Nagoya Kyoei-Sho Nov.7,1918 *
Mori,Kunigoro Hanshin Tigers Oita-Sho Sep.1,1919 *
Morita,Minoru Kinko Iizuka-Sho 1919 *
N Nagai,Takeo Dai-Tokyo Keio University 1904 *
Nakagawa,Miyoshi Eagles Kansai University Feb.22,1920 1944
Nakamura,Masami Tokyo Giants Nagasaki-Sho Apr.8,1924 *
Nakamura,Saburo Dai-Tokyo Meiji University Jul.3,1912 *
Nakao,hisashi Senators Meiji University * *
Naya,Yonekichi Nankai Hawks Hosei University Jul.15,1914 *
Nishimura,Yukio Hanshin Tigers Kansai University Nov.10,1910 Apr.3,1945
Noguchi,Noboru Hanshin Tigers Chukyo-Sho Mar.18,1922 *
O Ogawa,Toshiyasu Hanshin Tigers Keio University Jan.1,1911 *
Ohara,Toshio Hankyu Braves Oti-Chu Jan.7,1918 *
Ohta,Kenichi Eagles Waseda-Jitsugyo 1918 *
Ohmiya,Kiyoshi Kinko Chuo University 1916 *
Okada,Fukuyoshi Kurowashi Waseda University Apr.25,1917 *
Okada,Muneyoshi Hanshin Tigers Koryo-Chu Mar.12,1917 *
Oribe,Yoshizo Senators Ikuei-Sho 1920 *
Onodera,Hiroshi Kurowashi Shido-Sho 1921 *
S Santa,Masao Tokyo Giants Takigawa-Chu Jan.4.1919 *
Sawamura,Eiji Tokyo Giants Kyoto-Sho Feb.1.1917 Dec.2,1944
Simamoto,Yoshifumi Hankyu Braves Yokohama-Koko Oct.12.1911 *
Sintomi,Usaburo Hankyu Braves Kokura-Ko Feb.13,1915 *
Shiraki,Kajuji Nagoya Kokugakuin University Nov.3,1915 *
Sugiyama,Toyoo Eagles Chukyo-Sho 1921 *
T Tabe,takeo Tokyo Giants Meiji University Mar.28,1906 Jun.1945
Takano,Momosuke Nankai Hawks Rikkyo University Jul.9,1912 *
Tanaka,Masaharu Asahi Meiji University Sep.18,1922 *
Terauchi,Kazutaka Eagles Rikkyo University Sep.3,1912 *
Tsuji,Genbe Hanshin Tigers Kaisou-Chu Oct.29,1925 *
U Ueda,Tadashi Hanshin Tigers Matsumoto-Sho
(Hiroshima)
Oct.25,1914 *
W Watanabe,Shizuka Asahi Komoro-Sho Apr.15,1923 Jun.6,1945
Watanabe,Toshio Hankyu Braves Hosei University Feb.11,1913 *
Y Yagi,Susumu Nankai Hawks Kantougakuin-Chu Sep.17,1924 *
Yajima,Kumeyasu Tokyo Giants Waseda University * *
Yoshihara,Masaki Tokyo Giants Kumamoto-Ko Jan.2.1919 Oct.10,1944

* dates unknown
   
**
-Chu junior high school
-Jitsugyo vocational school
-Ko engineering school
-Koko higher technical school
-Sho commercial school


 

Contact us

Copyright (C) THE BASEBALL HALL OF FAME AND MUSEUM All rights reserved.